Privacy beleid

Onze website is www.verboon-ts.nl

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Voor Verboon Technical Services Noord BV zijn de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens bijzonder belangrijk. Wij voeren ons werk met veel plezier en passie maar vooral met de grootst mogelijke precisie en nauwkeurigheid uit. De nieuwe AVG-wet verandert dan ook weinig aan onze werkwijze. Toch willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Navolgend informeren wij u over de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in relatie tot de diensten die wij onder de vlag van Verboon Technical Services Noord BV en andere bedrijfsonderdelen aanbieden. Persoonsgerelateerde gegevens omvatten alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 Nr. 1 AVG) (Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR, General Data Protection Regulation)). Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw e-mailadres, uw postadres of uw telefoonnummer.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens?

  De verwerkingsverantwoordelijke (hierna aangeduid als ‘Verboon Technical Services Noord BVof ‘wij’) zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

Verboon Technical Services Noord BV
Ravelijn 117, 4931 VM Geertruidenberg
Tel: +31 (0)6-41564004
E-mail: jeffrey@verboon-ts.nl

Welke persoonlijke informatie wij verzamelen en opslaan

 1. Commentaar

Als websitebezoekers ergens commentaar op geven of reacties achterlaten op onze website, dan worden er gegevens opgeslagen. Tevens wordt de informatie van het contactformulier, het IP-adres van de gebruiker en de browseragent opgeslagen zodat we spam tijdig kunnen detecteren en waar nodig tegen kunnen gaan.

 1. Contactgegevens voor vragen over de gegevens- en privacybescherming

Ons secretariaat is voor u bereikbaar via e-mail: jeffrey@verboon-ts.nl

 1. Oogmerken en rechtsgrondslagen van de verwerkingen en de duur van de opslag

Navolgend informeren wij u over de verschillende oogmerken, waartoe wij persoonsgerelateerde gegevens verwerken, op welke rechtsbasis een dergelijke verwerking telkenmale geschiedt en hoe lang wij de gegevens daarbij opslaan.

Indien en voor zover wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgerelateerde gegevens toestemming vragen aan de betrokken persoon, dient art. 6 lid 1 letter a Algemene EU verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens. De persoonsgerelateerde gegevens van de betrokken persoon worden opgeslagen, zolang het desbetreffende doel geldt.

3.1 Gegevensverwerkingen bij algemeen gebruik van onze websites en onze diensten

3.1.1       Algemene toegang tot onze platformen

Bij elke oproep van onze websites registreren wij geautomatiseerd gegevens en informatie van het oproepende apparaat en slaan wij deze gegevens en informatie op in de logfiles van de server. In aanmerking voor registratie komen de gebruikte browsertypen en -versies, het door het bezoekende systeem gebruikte besturingssysteem, de internetpagina, vanaf waar een bezoekend systeem op onze website komt (zogeheten referrer), de subwebpagina’s die via een bezoekend systeem op onze internetpagina worden aangestuurd, de datum en de tijd van een bezoek aan de internetpagina, een internetprotocoladres (IP-adres), de internetserviceprovider (ISP) van het bezoekende systeem en overige vergelijkbare gegevens en informatie, die voor gevaarafweer in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen dienen. Het IP-adres is tijdens de verbinding vereist om de inhoud van ons platform naar uw apparaat over te dragen. De wettelijke basis voor de verwerking en opslag van het IP-adres is een legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f AVG. Het legitieme belang voor de overdracht van het IP-adres is dat het nodig is om de inhoud van de website weer te geven; zonder verzending van het IP-adres is het niet mogelijk om de inhoud van het platform weer te geven. De rechtmatige belangen voor de tijdelijke opslag zijn onze veiligheidsbelangen. 

3.1.2    Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken in onze webpagina’s cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch middel voor de levering van diensten op onze platformen als ook voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor een gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Deze cookies of andere technieken worden door ons niet gebruikt, om doelgericht voor u interessante vacatures en andere content aan u te presenteren. 

3.2 Gegevensverwerkingen bij sollicitatie op een vacature

Bij aanmelding voor een vacature op onze website of per e-mail slaan wij uw gegevens op in onze database. Hieronder vallen alleen de door u in het cv vermelde persoonsgerelateerde gegevens. In deze paragraaf  informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag alsmede over de opslagduur van deze gegevensverwerkingen.

3.2.1    banenaanbod

Doel van de gegevensverwerkingen via een sollicitatie is, dat wij u e-mails zenden over vacatures, die met een door u voor gedefinieerd profiel overeenstemmen, of e-mails die u, op basis van uw sollicitatiegedrag bij ons worden aanbevolen. De opslag geschiedt net zolang, tot u vraagt of wij de opgeslagen gegevens verwijderen.

De door u via onze websites of via e-mail uitgevoerde sollicitaties worden opgeslagen in onze database. De opslag geschiedt net zolang, tot u vraagt of wij de opgeslagen gegevens verwijderen.

Alle persoonsgerelateerde gegevens die aan ons worden doorgezonden wordt bepaald door uw specifieke uploads of uw invoeren in de betreffende invoervelden. Eventuele geüploade documenten zullen wij op structuur en inhoud analyseren, om onze diensten voor u te optimaliseren. De opslag geschiedt net zolang, tot u vraagt of wij de opgeslagen gegevens verwijderen.

Verdere bijzonderheden vindt u in onze algemene voorwaarden.

3.3 Gegevensverwerkingen inzake ondernemers of medewerkers van ondernemingen

Onze diensten voor vacatureaanbieders zijn erop gericht, ondernemers en ondernemingen een zo groot mogelijke selectie van geschikte kandidaten te kunnen aanbieden. Daarbij verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van ondernemers of van medewerkers van ondernemingen. De betreffende ondernemingen resp. ondernemers kunnen een contractuele of precontractuele relatie met ons hebben, in individuele gevallen kunnen wij evenwel ook gegevens van ondernemingen en hun medewerkers verwerken, wanneer een dergelijke pre-/contractuele relatie niet bestaat. In deze paragraaf informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag alsmede over de opslagduur van deze gegevensverwerkingen van ondernemers resp. medewerkers van ondernemingen en de gegevenscategorieën, voor zover wij de persoonsgerelateerde gegevens niet bij de betreffende persoon verzamelen. De gegevens worden pas op uw aanvraag verwijderd.

3.3.1 Gegevensverwerkingen ten behoeve van contractbeheer en -voorbereiding

Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van contractbeheer, dat wil zeggen, om onze klanten de contractueel overeengekomen diensten te kunnen leveren alsmede ten behoeve van desbetreffende contractvoorbereidingen. Gaat het bij de klant om een natuurlijke persoon is de rechtsgrondslag, dat de verwerking voor de nakoming van een overeenkomst, of voor uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG noodzakelijk is. Verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van medewerkers van de klant, is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een contrair belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene of voor een legitiem belang noodzakelijk is . Daartoe slaan wij persoonsgerelateerde gegevens op, tot u ons verzoekt deze te verwijderen.

Wij houden ook boekhoudbescheiden bij om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht krachtens artikel 6 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen en artikel 9 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 voor een periode van zeven jaar. De deadline begint op 1 januari, die volgt op de voltooiing van de boekhouding. De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 lit. c AVG. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 letter c AVG.

3.3.2 Klantadvisering

Wij verwerken de in verband met een overeenkomst of een aanvraag van een geïnteresseerde verkregen persoonsgerelateerde gegevens van de klant of geïnteresseerde resp. van diens medewerkers, als aanspreekpartners, ook na contracteinde resp. als geen overeenkomst tot stand komt, ten behoeve van klantadvisering alsmede om bij een hernieuwde aanvraag door de klant of een geïnteresseerde adequate diensten op basis van de eerdere contractafsluitingen of aanvragen te kunnen aanbevelen. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten. Daartoe slaan wij persoonsgerelateerde gegevens op zolang wij ervan uitgaan, dat de betreffende klant in de toekomst een aanvullende of een eerste overeenkomst met ons kan sluiten, wat geldt, tot de betreffende klant tegenover ons verklaart, dat hij/zij onder geen beding ooit een overeenkomst met ons zal sluiten.

3.3.3    Gegevensverwerkingen voor algemene reclamedoeleinden

Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens van onze klanten almede van overige, nooit ten behoeve van reclamedoeleinden.

 1. Rechten van de betrokken persoon

Worden persoonsgerelateerde gegevens door u verwerkt, heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

4.1 Recht op informatie

U kunt van ons een bevestiging daaromtrent verlangen, of persoonsgerelateerde gegevens, die u betreffen, door ons verwerkt worden.

Is er sprake van een dergelijke verwerking, kunt u van ons over volgende informatie informatie vragen:

 1. de doeleinden waartoe de persoonsgerelateerde gegevens verwerkt worden;
 2. de categorieën van persoonsgerelateerde gegevens die verwerkt worden;
 3. de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers, aan wie de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens bekend werden of nog bekend gemaakt worden;
 4. de geplande duur van de opslag van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vastlegging van de opslagduur;
 5. het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een bezwaarrecht tegen deze verwerking;
 6. het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgerelateerde gegevens niet bij van de betrokken persoon worden verzameld;
 8. u bent gerechtigd, inlichtingen daaromtrent te verlangen, of de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie verzonden worden. In dat kader kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de adequate waarborgen conform art. 46 AVG in verband met de verzending.

4.2 Beperking van het informatierecht

Dit informatierecht kan worden beperkt, als het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking noodzakelijk is ter voldoening van de statische oogmerken.

U heeft het recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke, indien en voor zover de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke is gehouden, de correctie onmiddellijk uit te voeren.

Uw recht op correctie kan in zoverre worden beperkt, naar mate het naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

4.3 Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens verlangen:

 1. indien u de juistheid van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens voor een duur betwist, die ons de mogelijk biedt om de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgerelateerde gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens eist;
 3. wij de persoonsgerelateerde gegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer benodigen, u deze echter voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken benodigt, of:
 4. indien u bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG heeft aangetekend en nog niet vaststaat, of onze gerechtvaardigde redenen prevaleren boven uw redenen

Werd de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van uw opslag – uitsluitend met uw toestemming ofwel voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon, dan wel om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat worden verwerk.

Werd de beperking van de verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden beperkt, wordt u door ons geïnformeerd, voordat de beperking wordt opgeheven.

Uw recht op beperking van de verwerking kan in zoverre beperkt worden, naar mate het naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

4.4 Recht op verwijdering

4.4.1 Verwijderingsverplichting

U kunt van ons verlangen, dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk worden verwijderd, en wij zijn verplicht, deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, indien en voor zover één van de volgende redenen van toepassing is:

 1. de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens zijn voor de doeleinden, waarvoor zij werden verzameld of op overige wijze werden verwerkt, niet langer noodzakelijk;
 2. u herroept uw toestemming, waarop de verwerking op grond van art. 6 lid 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a AVG gebaseerd was, en er ontbreekt een andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 3. u tekent op grond van art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking aan en er is geen sprake van prioritaire gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent op grond van art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking;
 4. de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 5. de verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens is ter nakoming van een juridische verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen, noodzakelijk;
 6. de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens werden in relatie tot aangeboden diensten van de Informationsgesellschaft op grond van art. 8 lid 1 AVG verzameld.

4.4.2 informatie aan derden

Hebben wij de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens openbaar gemaakt en zijn wij op grond van art. 17 lid 1 AVG tot verwijdering van deze verplicht, nemen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten adequate maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke te informeren dat u als betrokken persoon verwijdering van alle links naar deze persoonsgerelateerde gegevens, of van kopieën of replica’s van deze persoonsgerelateerde gegevens heeft geëist. 

4.4.3 Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet, indien en voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is:

 1. ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 2. ter nakoming van een juridische verplichting, die de verwerking krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of ter behartiging van een taak, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast;
 3. om redenen van het openbaar belang op het gebied van de openbare gezondheid op grond van art. 9 lid 2 letter h en i alsmede van art. 9 lid 3 AVG;
 4. voor het openbaar belang dienden archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 AVG, voor zover het in paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmerd, of:
 5. voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

4.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U bent gerechtigd, de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien bent u gerechtigd, deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke ter hand te stellen, indien en voor zover:

 1. de verwerking op een toestemming op grond van art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG berust en:
 2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedt.

In uitoefening van dit recht bent u tevens gerechtigd, te bewerkstelligen dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens door een verantwoordelijke rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden toegezonden, indien en voor zover zulks technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschaad.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, die voor de behartiging van een taak noodzakelijk is, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast.

4.6 Herroepings- en bezwaarrecht

U bent gerechtigd, om redenen, die uit uw bijzonder situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, die op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG geschiedt, bezwaar aan te tekenen.

Wij verwerken in dat geval de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens niet langer, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

Worden de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, om rechtstreeks reclame te maken, bent u gerechtigd, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van dergelijke reclame aan te tekenen.

Uw bezwaarrecht kan in zoverre beperkt worden, naar mate het naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is. 

4.7 Recht op herroeping van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring

U bent gerechtigd, uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet. 

4.8 Recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie

Behoudens andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen heeft u het recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw domicilie, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende instantie, bij welke het bezwaar werd ingediend, informeert de bezwaarindiener over de stand van het bezwaar en de resultaten van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen conform art. 78 AVG.

5 Wijziging van de Privacyverklaring; doelwijziging

Wij behoudens ons het recht voor, deze Privacyverklaring met inachtneming van de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving te wijzigen. De actuele versie vindt op deze plaats of op een andere, gemakkelijke vindbare plaats op onze webpagina. Als wij van plan zijn, uw gegevens voor andere doeleinden verwerken, d.w.z. andere dan waarvoor de gegevens verzameld werden, zullen wij u dat met inachtneming van de wettelijke voorschriften van te voren meedelen.

Skip to content